นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Policy)

หน้าหลัก / นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Policy)

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Policy)

โครงการ Transform ตลาดสดยุควิถีใหม่ ได้จัดทํานโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ในระหว่างการบริการหรือการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของโครงการ นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ รวมถึงข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับตัวท่านโดยเป็นการส่งต่อมาจากบุคคลที่สาม ข้อมูลส่วนบคุคล หมายถึง “ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทําให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม” โครงการฯ หมายถึง โครงการ Transform ตลาดสดยุควิถีใหม่ ภายใต้สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ depa ซึ่งดำเนินงานโดย บริษัท ฟิกท์ แอสโซซิเอท จำกัด

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

1.โครงการฯ เก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ที่สามารถระบุตัวตนได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อประโยชน์ต่อท่านในระยะเวลาที่เหมาะสมจําเป็นต่อการให้บริการตลอดระยะเวลาโครงการ ในกรณีที่ท่านเป็นผู้ให้ข้อมูลกับโครงการฯ หรือร้องขอการบริการจากโครงการฯ ผ่านช่องทางเว็บไซต์ แอปพลิเคชันภายใต้โครงการฯ หรือช่องทางอื่นใดของโครงการ อาทิ การรับข้อมูลข่าวสาร การเรียนหลักสูตรออนไลน์ การสอบถาม รวมไปถึงการทํากิจกรรมหรือการให้ข้อมูลแบบออฟไลน์ เช่น การลงทะเบียนผู้ประกอบการโดยเจ้าหน้าที่ หรือจากความสมัครใจของท่านในการทําแบบสอบถาม (Survey) หรือการโต้ตอบทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) หรือ การกรอก/ให้ข้อมูลประกอบการสมัคร หรือช่องทางการสื่อสารอื่น ๆ ระหว่างโครงการฯและท่าน

2. โครงการฯ อาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากบุคคลที่สาม เช่น ธุรกิจในเครือ ตัวแทนของโครงการ หน่วยงานภาครัฐ สมาคม หรือกลุ่มชมรมต่างๆ ข้อมูลส่วนบุคคลที่โครงการฯ เก็บรวบรวม ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่โครงการฯ เก็บรวบรวมจากท่านจะขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของการเก็บรวบรวม และประเภทของการบริการที่ได้รับจากโครงการฯ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกนํามาใช้ เพื่อให้การรับบริการออนไลน์หรือออฟไลน์ หรือบริการที่ได้รับการร้องขอเสร็จสมบูรณ์ ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่โครงการฯ ได้เก็บรวบรวมโดยตรงจากท่าน หรือจากบุคคลที่สาม

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

  • โครงการฯ อาจเปิดเผยหรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลที่สาม ซึ่งอาจตั้งอยู่ภายในหรือนอกราชอาณาจักร โดยจะดําเนินตามมาตรการที่จําเป็นและเหมาะสม หรือเป็นไปตามข้อบังคับและกฎหมาย เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ข้างต้น การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์บุคคลที่สาม
  • เว็บไซต์ของโครงการฯ อาจมีลิงก์เชื่อมไปยังเว็บไซต์บุคคลที่สาม หากท่านไปตามลิงก์เหล่านี้ นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ไม่มีผลกับเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม โปรดทราบว่าโครงการฯ ไม่สามารถรับผิดชอบใดๆ ต่อการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยบุคคลที่สามดังกล่าว เนื่องจากอยู่นอกการควบคุมของโครงการ

ข้าพเจ้าได้อ่านและรับทราบนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของโครงการฯ ที่รายละเอียดปรากฎดังข้างต้น ซึ่งนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว อธิบายถึงวิธีการที่โครงการฯ จะทําการเก็บ รวบรวม ใช้ เปิดเผย และส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ของข้าพเจ้า เพื่อ

1. วัตถุประสงค์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้า ซึ่งระบุไว้ในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของโครงการ และหรือเพื่อประโยชน์ของข้าพเจ้า

2. ปฏิบัติให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย

3. ในกรณีที่บุคคลอื่น เช่น ผู้ให้บริการทางเทคโนโลยี หรือ Digital Provider ซึ่งเป็นบุคคลที่ 3 ที่อยู่ภายใต้โครงการนี้ ที่ข้าพเจ้าได้แจ้งความประสงค์ว่าสนใจ หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อให้เกิดการใช้บริการ หรือบรรลุวัตถุประสงค์และหรือเป็นประโยชน์ต่อข้าพเจ้า